O projekte IPO

Od roku 1993 sa pod záštitou UNESCO koná medzinárodná súťaž v písaní filozofických esejí určená pre študentov predposledných a posledných ročníkov stredných škôl pod názvom International Philosophy Olympiad (IPO). Cieľom súťaže je stimulovať a podporovať rozvoj kritického myslenia.

V súčasnosti sa národné kolá Medzinárodnej filozofickej olympiády konajú už v 53 krajinách sveta. Víťazi národných kvalifikačných kôl postupujú do medzinárodného kola, ktoré sa koná vždy v inej krajine.

Od roku 2016 môžu aj slovenskí študenti postúpiť na túto medzinárodnú súťaž a to prostredníctvom slovenskej filozofickej olympiády, ktorú organizuje Katedra filozofie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku.

Podmienkou účasti v súťaži je snaha o sformulovanie vlastného názoru a vytvorenie vlastného filozofického textu.

Posudzovatelia budú hodnotiť napísané eseje – podľa kvality:

  1. interpretačnej úrovne (40%);
  2. kritickosti a tvorivosti prístupu (40%);
  3. kultúry jazyka (štýl a jazykové prostriedky) (20%).

Od súťažiacich študentov sa podľa pravidiel International Philosophy Olympiad nevyžadujú žiadne konkrétne znalosti alebo vedomosti z dejín filozofie, ale hodnotí sa úroveň a schopnosť vyjadriť vlastný názor a argumentáciu v prospech neho.

Benefitom pre súťažiacich je získanie spätnej väzby od členov katedry filozofie.

Tri najlepšie práce sú ohodnotené diplomom a vecnou cenou.

Na základe výsledkov v národnom kole budú najlepší študenti pozvaní na kvalifikačné kolo, v ktorom budú súťažiť o účasť na Medzinárodnej filozofickej olympiáde (IPO).

Viac informácií o International Philosophy Olympiad.

AKO PÍSAŤ FILOZOFICKÚ ESEJ?


 

Advertisement