Pravidlá IPO

AKO PÍSAŤ FILOZOFICKÚ ESEJ?


1. kolo olympiády – slovenské

 • Záujemci o účasť na filozofickej olympiáde posielajú v určenom termíne prihlášku.
 • Filozofická olympiáda (IPO) je určená študentom všetkých ročníkov stredných škôl v SR.
 • Prihlásení účastníci sú pozvaní na súťaž na katedru filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
 • Organizátori nehradia cestovné náklady a stravu súťažiacich (avšak vydávajú potvrdenie pre strednú školu, že študent sa zúčastnil akademického podujatia – filozofickej olympiády pre stredné školy).
 • Samotná súťaž v písaní filozofických esejí prebieha nasledovne:
  • Účastníkom súťaže sú v deň konania slovenskej filozofickej olympiády zverejnené 3 témy, ktoré sa opierajú o niekoľkovetné citáty (úryvky) z významných filozofických textov.
  • Každý súťažiaci vypracúva samostatnú filozofickú esej na jednu zvolenú tému v rozsahu minimálne 2 normostrany.
  • Pri písaní práce nie je možné používať okrem pera žiadne iné pomôcky (knihy, elektronické zariadenia a pod.).
  • Na spracovanie svojej práce má súťažiaci 90 minút čistého času.
  • Práca sa píše rukou na linajkovaný papier v slovenskom jazyku; papier je označený registračným číslom a pečiatkou (súťažiaci ich dostávajú pri registrácii).
  • Po vypršaní 90 minútového časového limitu súťažiaci odovzdávajú papier so svojou súťažnou prácou.
  • Katedra filozofie FF KU určuje hodnotiace komisie, ktoré vypracujú hodnotenia odovzdaných prác; na každú prácu sú vypracované dva nezávislé posudky, ktoré obsahujú bodové hodnotenie práce a krátky komentár. Komentáre sú zasielané uchádzačom emailom.
  • Víťazné práce budú ocenené diplomami a vecnými cenami, ktoré zabezpečuje katedra filozofie FF KU.
 • Počas súťažného dňa slovenského kola filozofickej olympiády bude sprievodný program: študenti budú môcť navštíviť katedru filozofie, univerzitnú knižnicu, budú sa môcť stretnúť s členmi katedry filozofie a zoznámiť sa s vysokoškolským systémom štúdia.

 

2. kolo olympiády – kvalifikácia

 • Slovenské kolo filozofickej olympiády, organizované Katedrou filozofie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku, je uznané ako kvalifikácia za Slovenskú republiku na Medzinárodnú filozofickú olympiádu, ktorá sa koná pod záštitou UNESCO, každoročne od roku 1993.
 • Organizačný tím pozýva na kvalifikačné kolo najúspešnejších študentov z prvého kola.
 • V rámci kvalifikačného kola študenti píšu filozofickú esej/úvahu v anglickom jazyku (tento jazyk nesmie byť rodným jazykom súťažiaceho).
 • Na základe odborného posúdenia predpokladov a kompetencií budú vybraní jeden alebo dvaja študenti, ktorí sa v sprievode pedagóga zúčastnia na International Philosophy Olympiad. Cestovné a pobytové náklady hradí organizátor.

 

3. kolo medzinárodná súťaž – International Philosophy Olympiad (http://www.philosophy-olympiad.org)

 • Organizujúca katedra filozofie predstaví konkrétne informácie a inštrukcie na svojej web-stránke.
 • Pravidlá a súťažné podmienky sa riadia Štatútom IPO a sú analogické k podmienkam slovenského a kvalifikačného kola.
 • Podstatnou podmienkou je, že študent píše filozofickú esej vo svetovom jazyku, ktorý zároveň nesmie byť jeho rodným jazykom.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Posudzovatelia budú hodnotiť napísané eseje – podľa kvality: 

 1. interpretačnej úrovne (40%);
 2. kritickosti a tvorivosti prístupu (40%);
 3. kultúry jazyka (štýl a jazykové prostriedky) (20%).

 

 

Advertisement